Άδεια Λειτουργίας - GRANT - Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης

To Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Grant διαθέτει Άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

Το Ι.ΙΕΚ Grant είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 457/τ.β” /26-3-2015).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των Σπουδών στο Ι.ΙΕΚ Grant, ο Σπουδαστής οδηγείται στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Το Ι.ΙΕΚ Grant, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της Κρατικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών, παρέχει στους Σπουδαστές αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα. Το Κρατικό Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).

iiek license

Άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2