ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΙΙΕΚ GRANT - Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης

Κεντρικό: Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο, 74133, Τηλέφωνο: 28310 35588
Υποκατάστημα: Κωνσταντινουπόλεως 34, Ρέθυμνο, 74133, Τηλέφωνο: 28310 58503
http://www.grant.edu.gr/ e-mail: info@grant.edu.gr

1. Εισαγωγή.
Η παρούσα Πολιτική περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «Αικατερίνη Κορνελάκη και Σια ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «GRANT», η οποία εδρεύει στo Ρέθυμνο, οδός Εμμανουήλ Παχλά 118, τηλέφωνο: 28310 35588, ΑΦΜ 800880559  Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, με άδεια ίδρυσης του αρμόδιου φορέα Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αρ. Άδειας 2000180, (εφεξής «Εμείς», «εμείς», «Εμάς», «μας» ή η «Εταιρεία») αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που παρέχονται σε
Εμάς από τους χρήστες της ιστοσελίδας http://www.grant.edu.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), καθώς και του περιεχομένου, των προϊόντων και των υπηρεσιών που
προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας (εφεξής συλλογικά με την Ιστοσελίδα, οι «Υπηρεσίες»).

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι
ενσωματώνονται δι’ αναφοράς. Κάθε όρος με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα αυτού που
χρησιμοποιείται αλλά δεν ορίζεται στην παρούσα Πολιτική θα έχει την έννοια που
ορίζεται στους Όρους Χρήσης. Στην αρχή της παρούσας αναγράφεται η τελευταία
ενημέρωση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε και να διαβάζετε την παρούσα
Πολιτική περιοδικά, καθόσον ενδέχεται να την τροποποιούμε από καιρού εις καιρόν.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας παρέχετε πληροφορίες, με τον τρόπο
αυτό αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική την χρονική στιγμή
εκείνη.

Ως εταιρεία, σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τα ατομικά δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και
την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω). Γνωρίζουμε
πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και θέλουμε
να κάνουμε την κάθε εμπειρία των χρηστών της Ιστοσελίδας ασφαλή και σίγουρη.
Σύμφωνα με αυτόν τον στόχο, έχουμε αναπτύξει την παρούσα Πολιτική για να
εξηγήσουμε σε εσάς τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των
Προσωπικών σας Δεδομένων και πληροφοριών από Εμάς.

 

2. Εφαρμοστέο Δίκαιο.
Το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής το «Εφαρμοστέο
Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»), αποτελείται από την ισχύουσα εθνική
και κοινοτική νομοθεσία για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας
δεδομένων από εμάς, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 2472/1997 για την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα, και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρμογή από τις 25
Μαΐου 2018 (εφεξής ο «Κανονισμός»).

 

3. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι
πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως, για
παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, ο
αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, διεύθυνση του IP του κ.λπ. Εμείς συλλέγουμε,
χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα
Πολιτική και σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

4. Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
Η Εταιρεία, είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και υπό
αυτή την ιδιότητά της αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των
Προσωπικών σας Δεδομένων και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των
δικαιωμάτων που σας παρέχει το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων.

 

5. Ειδική σημείωση για τους ανήλικους.
Ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε Εμάς, μέσω της
Ιστοσελίδας, τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε τρόπο, Προσωπικά τους Δεδομένα, χωρίς την
προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου (ή προσώπων) που ασκεί τη γονική μέριμνα.
Ζητάμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε Εμάς. Σε περίπτωση
που οι χρήστες της Ιστοσελίδας είναι κάτω των δεκαέξι (16) ετών και εξακολουθούν να
μας γνωστοποιούν Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρείται από
Εμάς ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του ανωτέρω
προσώπου.

 

6. Μας παρέχετε Προσωπικά σας Δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μέσω της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα: θα σας ζητηθούν κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το όνομα και επίθετο σας, η διεύθυνση e-mail σας και ενδεχομένως άλλα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας προσωπικά.
• Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας: ενδεχομένως θα σας ζητηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας, όπως είναι η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, οι λεπτομέρειες του τρόπου πληρωμής όταν παραγγέλνετε από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και η διεύθυνση e-mail σας όταν εγγραφείτε σε κάποιον από τους διαγωνισμούς ή ενημερωτικά δελτία μας (newsletter).
• Αν επικοινωνήσετε (γραπτά ή προφορικά) με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας: ενδέχεται να αποθηκεύσουμε/καταχωρήσουμε την σχετική αλληλογραφία/επικοινωνία σας, όπως επίσης τυχόν στοιχεία που θα σας ζητηθούν και είναι απαραίτητα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή/και την απόδειξη της συναλλακτικής μας σχέσης (π.χ. σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων).

 

7. Πληροφορίες που λαμβάνουμε αυτόματα όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα.
• Ιστοσελίδα: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από την Ιστοσελίδα και από τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού αποστέλλει δεδομένα προς τους διακομιστές μας. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, εξατομικεύοντας και βελτιώνοντας την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής). Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία:
• τη διεύθυνση IP σας,
• την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα,
• την διεύθυνση URL παραπομπής (δηλαδή την ιστοσελίδα από την οποία προήλθε ο χρήστης),
• τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί στον διαδικτυακό μας τόπο,
• πληροφορίες για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας (τύπος του προγράμματος περιήγησης ιστού και έκδοση, λειτουργικό σύστημα κ.τ.λ.)
• Cookies και άλλα αναγνωριστικά: Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες όταν επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας και αυτό ενδεχομένως περιλαμβάνει την αποστολή ενός ή περισσοτέρων cookies ή άλλων αναγνωριστικών προς τη συσκευή σας. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies και τα αναγνωριστικά και για το πώς μπορούν να απενεργοποιηθούν θα βρείτε κατωτέρω στο άρθρο 15.

 

8. Πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν άλλες ιστοσελίδες – Διαφήμιση μέσω τρίτων.
Είναι πιθανόν να τοποθετούμε στην Ιστοσελίδα συνδέσεις («links») προς άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους, καθόσον έχουμε και θα έχουμε μελλοντικά συνεργασίες με τρίτους. Όταν κάνετε «κλικ» σε αυτές τις συνδέσεις ή αλλιώς επισκέπτεστε, συμμετέχετε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή τις ιστοσελίδες άλλων μερών, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι την εμπορική ονομασία μας, εμπορικά σήματα μας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, μαζί με εκείνα του τρίτου μέρους που χειρίζεται την εκάστοτε ιστοσελίδα, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε επίγνωση ότι Εμείς δεν ελέγχουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές αυτών των μερών, και ότι η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα άλλα μέρη ή στις ιστοσελίδες τους. Επιτρέπουμε σε τρίτες εταιρείες να προβάλλουν διαφημίσεις ή/και να συλλέγουν ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν ανώνυμα, μη προσωπικά αναγνωρίσιμα/ταυτοποιήσιμα στοιχεία, κατά τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι εταιρείες συνήθως χρησιμοποιούν ένα cookie ή web beacon τρίτου για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε κατωτέρω στο άρθρο 15.

 

9. Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διάφορους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω:
• Διαχείριση της εντολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πραγματοποιήσατε μέσω της Ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά: χρησιμοποιούμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και λεπτομέρειες πληρωμής για να μπορούμε να επεξεργαστούμε και να σας ικανοποιήσουμε την εντολή σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση του ζητήματος που δηλώσατε ενδιαφέρων.
• Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: εάν επικοινωνήσετε (τηλεφωνικά ή γραπτά) με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας (ή αντιστρόφως), χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες καθώς και το ιστορικό της επικοινωνίας μας για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας, να διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας και γενικότερα για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
• Μάρκετινγκ/Προώθηση: είτε δημιουργώντας λογαριασμό στην Ιστοσελίδα και παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, είτε παραγγέλνοντας τα προϊόντα μας μέσω της Ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με νέα και ενημερώσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας, για να σας παρέχουμε και να σας στέλνουμε πληροφορίες που απευθύνονται στα ενδιαφέροντά σας (όπως ηλεκτρονικά πανό/banners και προσφορές).
• Χρήση της Ιστοσελίδας: για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τις προσφορές προϊόντων, για να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας.
• Άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας: Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους.
• Επίλυση διαφορών: Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα για την επίλυση των διαφορών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επιβολή τυχόν πολιτικών και κανόνων που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στην χρήση της Ιστοσελίδας, στους Όρους Χρήσης αυτής και στην Πολιτική Απορρήτου.
• Άλλοι σκοποί: στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για άλλους σκοπούς εκτός των όσων αναφέρονται ανωτέρω.  Η παροχή από την πλευρά σας των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική προκειμένου να είστε σε θέση να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών μας.

 

10. Αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Δεν πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους. Ωστόσο, κατά τη συνήθη πορεία
των εμπορικών δραστηριοτήτων μας (π.χ. αποστολή newsletter, IT management and
maintenance, παροχή συμβουλευτικών/νομικών/φορολογικών υπηρεσιών από
εξωτερικούς συνεργάτες) μπορεί να μοιραστούμε κάποια από τα Προσωπικά σας
Δεδομένα με:
• περιορισμένο αριθμό του προσωπικού και των υπαλλήλων μας στα τμήματα
marketing, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικό τμήμα, στο βαθμό που είναι
αναγκαίο για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες,
• τρίτους συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας σύμφωνα με την παρούσα
Πολιτική (κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω), ή
• όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία
Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη λίστα των εκτελούντων την
επεξεργασία για λογαριασμό μας αποστέλλοντας γραπτό αίτημά σας στην διεύθυνση
που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής.

10.1 Εταιρείες παροχής υπηρεσιών.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. παρόχους web
hosting, παρόχους διαχείρισης δεδομένων) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες
πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της
επεξεργασίας ή της παράδοσης προσωπικών πληροφοριών για λογαριασμό μας. Όταν
κάνουμε χρήση μιας εξωτερικής εταιρείας ή συνεργάτη, χρησιμοποιούμε συμβατικές
δεσμεύσεις ή άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας
Δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Πολιτική και την
κείμενη νομοθεσία.

10.2 Αποκάλυψη σύμφωνα με το νόμο.
Μπορούμε να αποκαλύψουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται
από το νόμο. Για παράδειγμα, μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε και να
ανακοινώσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με δικαστική απόφαση, εισαγγελική
διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του
νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Αν έχουμε
βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι Προσωπικά σας Δεδομένα θα μπορούσαν να είναι
χρήσιμα στην έρευνα για ανάρμοστη ή παράνομη δραστηριότητα, μπορεί να
αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή άλλες κατάλληλες
ερευνητικές αρχές.

 

11. Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης και διαγραφής.

11.1 Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρείτε μεταξύ άλλων τα
δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
όπως ειδικότερα περιγράφονται στα άρθρα 13-21 του Κανονισμού. Σε αυτό το πλαίσιο,
οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που
διατηρούμε σε βάσεις δεδομένων για να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε
αυτά τα δεδομένα, ακόμα και για να αντιτάσσεστε -ανά πάσα στιγμή και για λόγους που
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας- στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
που σας αφορούν, καθώς και για να ανακαλέσετε την όποια συγκατάθεσή σας αναφορικά
με την επεξεργασία αυτών ή και να ζητήσετε την οριστική διαγραφή τους από τα αρχεία
της Εταιρείας. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό παρακαλώ ακολουθήστε τα βήματα που
θα αναφέρονται κάθε φορά στο μήνυμα που θα παραλάβετε μέσω του σχετικού μέσου
επικοινωνίας (όπως το e-mail ή τα μηνύματα sms).

11.2 Αν θέλετε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας από όλα τα ενημερωτικά
μηνύματά μας (newsletter) καθώς και τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών
Δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, τότε
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο ανάκλησης συνδρομής (‘unsubscribe’) όπως
αναφέρεται στα μηνύματα που έχετε παραλάβει. Εναλλακτικά μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail: info@grant.edu.gr ή
μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 28310 35588.
Παρακαλώ, σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την
ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας.

11.3 Επίσης, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να διαγραφούν οριστικά τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε στα αρχεία μας με την αποστολή αιτήματος διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων μέσω e-mail: info@grant.edu.gr ή μέσω
τηλεφώνου στον αριθμό 28310 35588. Εμείς από την πλευρά μας θα απαντήσουμε μέσα σε
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την λήψη του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που δεν
απαντήσουμε ή η απάντησή μας δεν θεωρηθεί από εσάς ικανοποιητική, έχετε το δικαίωμα
να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσετε την
εξέταση της απάντησής μας ή της παράλειψης ενέργειάς μας.
Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής από εσάς:
α) Θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε διαθέσιμα τα Προσωπικά σας
Δεδομένα (έκτος αν προβλέπεται ή απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο).
β) Θα διαγράψουμε όλα τα Προσωπικά σας Δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων μας,
έκτος από αυτά που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αλληλογραφία ή άλλα
έγγραφα που μπορεί να κρατήσουμε για να μπορούμε να αποδείξουμε τους όρους της
συμβατικής μας σχέσης μαζί σας ή όπως άλλως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
γ) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε
εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να ενημερώσουμε άλλους εκτελούντες την
επεξεργασία που επεξεργάζονται για λογαριασμό μας Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, ότι ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς (τους
εκτελούντες την επεξεργασία) τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή
αναπαραγωγών των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων σας.
Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την
ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο ανωτέρω αίτημα σας.

 

12. Περίληψη των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.
Στα πλαίσια του σεβασμού της ιδιωτικής/προσωπικής σας ζωής, προσπαθούμε να
εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το Εφαρμοστέο
Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη
εφαρμοστέα σχετική νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο εγγυόμαστε ότι τα Προσωπικά σας
Δεδομένα θα:
(α) Επεξεργάζονται δίκαια και νόμιμα. Συγκεκριμένα θα επιδεικνύουμε διαφάνεια όσον
αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
(β) Συλλέγονται μόνο για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν επεξεργάζονται
περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς. Σε περίπτωση που
αποφασίσουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω Προσωπικά σας Δεδομένα τότε είναι
απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή σας.
(γ) Είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει
των σκοπών της επεξεργασίας. Θα συλλέγουμε και θα διατηρούμε Προσωπικά σας
Δεδομένα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση λειτουργικών και
διοικητικών προϋποθέσεων ή για τη συμμόρφωση μας με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση.
(δ) Είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση/διόρθωση κατόπιν
σχετικού αιτήματός σας.
(ε) Θα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας σας και
όχι για περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή για
τους σκοπούς που επεξεργάστηκαν στη συνέχεια.
(στ) Επεξεργάζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκείμενου των Προσωπικών
Δεδομένων όπως αυτά τα δικαιώματα έχουν καθιερωθεί από το Εφαρμοστέο Δίκαιο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (δικαίωμα της ενημέρωσης για την επεξεργασία που
αναλήφθηκε, το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα, το δικαίωμα
αντίρρησης/περιορισμού στη χρήση/επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, δικαίωμα
προσωρινής δικαστικής προστασίας, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
δικαίωμα στη φορητότητα και στον περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα στην
ενημέρωση σε περίπτωση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/κατάρτισης προφίλ του
χρήστη των Υπηρεσιών).
(ζ) Θα εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα εναντίον της αυθαίρετης ή
παράνομης επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και εναντίον της τυχαίας
απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης αυτών στο πλαίσιο δραστηριότητας της Εταιρείας.
(η) Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται από Εμάς σε χώρες που
βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκτος αν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας και
μόνο αν έχει καθιερωθεί και εφαρμοστεί ένα ανάλογο επίπεδο προστασίας των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με
την διαχείριση των εξαγομένων δεδομένων.
(θ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ως το
υποκείμενο των Προσωπικών σας Δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα στη φορητότητα
αυτών και συγκεκριμένα το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας
αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε Εμάς ως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε
δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,
καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε νέο υπεύθυνο
επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση μας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20
του Κανονισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία
των δεδομένων από τον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο θα αποσταλούν τα
Προσωπικά σας Δεδομένα ούτε και για την ποιότητα των δεδομένων που θα μεταφερθούν,
πέρα από τα όσα υποχρεούμαστε βάσει του Κανονισμού. Ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα
πρέπει να εξακριβώσουμε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στα ανωτέρω. Το
δικαίωμα στη φορητότητα –αν ασκηθεί- δεν αναιρεί τα λοιπά δικαιώματα που
προβλέπονται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσφέρει πληροφορίες
και βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματα σύμφωνα με τον Κανονισμό και τη σχετική
νομοθεσία (www.dpa.gr). Περιληπτικά τα βασικά σας δικαιώματα είναι τα έξης:
• Το δικαίωμα να ενημερωθείτε ποιες πληροφορίες τηρούνται σχετικά με εσάς σε
ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία.
• Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης αναφορικά με τον σκοπό της
επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, για τους παραλήπτες ή για τις κατηγορίες
παραληπτών.
• Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί
στον τρόπο επεξεργασίας από την τελευταία μας ενημέρωση σε σας.
• Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην
διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
• Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται
από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.
• Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για σχετική μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
σας σε τρίτους.
• Το δικαίωμα να λάβετε μέτρα για να σταματήσετε την επεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων σας αν η επεξεργασία πιθανόν να σας προκαλέσει να υποστείτε
σημαντική ζημία ή σημαντική ηθική βλάβη, όταν αυτό είναι αδικαιολόγητο.
• Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,
καθώς και να απαιτήσετε να μην χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την
προώθηση διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Το δικαίωμα να αποτρέψετε αποφάσεις, λαμβανόμενες σχετικά με εσάς που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόματη επεξεργασία (κατάρτιση προφίλ).
• Το δικαίωμα να μπορείτε να απαιτείτε την διόρθωση ή καταστροφή Προσωπικών
Δεδομένων που είναι λανθασμένα ή των οποίων την επεξεργασία δεν επιθυμείτε πλέον.
• Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων,
καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών (όταν η επεξεργασία αφορά
ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα και βασίζεται στη συγκατάθεση και στην εκτέλεση
της σύμβασης).
• Το δικαίωμα να μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή για την
επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να ανακαλέσετε
οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών και να αιτηθείτε την
οριστική διαγραφή αυτών από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας.
• Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
• Το δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση αν έχετε υποστεί ζημία και ηθική βλάβη
ως αποτέλεσμα της παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού.

 

13. Διάρκεια και χώρα αποθήκευσης των Προσωπικών σας Δεδομένων
Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την
εκπλήρωση της συναλλακτικής μας σχέσης και τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία). Σε κάθε
περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής αυτών, κατά τα ειδικότερα ανωτέρω
οριζόμενα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Πολιτική, οι πληροφορίες σας
αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

14. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών.
Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή
πιστεύετε πως έχουμε παραβιάσει ή μεταχειριστεί εσφαλμένα Προσωπικά σας Δεδομένα,
σας παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@grant.edu.gr ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών στο τηλ. 28310 35588, και θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε
πρόβλημα ή απορία που μπορεί να έχετε.

 

15. Cookies.

15.1 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και άνεση στην χρήση της Ιστοσελίδας
χρησιμοποιούμε «cookies», μία τεχνολογία που χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς
κωδικούς εγκαθιστά μια μικρή ποσότητα πληροφοριών στον υπολογιστή ενός χρήστη της
Ιστοσελίδας, ώστε να καταστεί δυνατό για την Ιστοσελίδα να αναγνωρίσει τις μελλοντικές
επισκέψεις του χρήστη χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή/συσκευή. Για παράδειγμα,
οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των cookies χρησιμοποιούνται για να σας
αναγνωρίζουμε ως προηγούμενο χρήστη της Ιστοσελίδας, για να προσφέρουμε
εξατομικευμένο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και πληροφορίες για τη χρήση αυτής και να
διευκολύνουμε την εμπειρία σας σε αυτήν. Μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε τα
cookies κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα αλλά και μεταγενέστερα
επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας΄ ωστόσο αυτό
μπορεί να επηρεάσει τη χρήση της Ιστοσελίδας και την ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες λειτουργίες αυτής και συναλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαγραφή ή τον έλεγχο των cookies είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση
www.aboutcookies.org.

15.2 Είδη cookies που χρησιμοποιούμε.
Κατωτέρω σας παρουσιάζουμε μια συνοπτική επισκόπηση των ειδών cookies που
χρησιμοποιούμε και τις λειτουργίες που επιτελούν.
15.2.1. ΑΝΑΓΚΑΙΑ COOKIES
Είναι τεχνικά απαραίτητα για την λειτουργία της Ιστοσελίδας γι’ αυτό και δεν έχετε την
δυνατότητα να τα απορρίψετε. Σας βοηθούν στο να περιηγείστε στην Iστοσελίδα και στο
να βλέπετε ορισμένα χαρακτηριστικά ή να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες όπως η
εγγραφή/σύνδεσή σας με την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (‘media plugins’). Tα
cookies αυτά διασφαλίζουν ότι το καλάθι αγορών σας είναι αποθηκευμένο σε όλα τα
βήματα της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και αποθηκεύονται για όλη τη διάρκεια
της περιόδου περιήγησής σας.

15.2.2. COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε το καλάθι αγορών σας, να δημιουργείτε λίστα επιθυμιών
(‘wishlist’) και να αποθηκεύετε τις λεπτομέρειες της αποστολής σας (π.χ. διεύθυνση
αποστολής και χρέωσης, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) για ταχύτερη ολοκλήρωση της
παραγγελίας σας. Είναι απαραίτητα για να μπορούμε να σας παρέχουμε μια ευχάριστη
και γρήγορη εμπειρία συναλλαγής. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται για όλη τη διάρκεια
της περιόδου περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.

15.2.3. COOKIES ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Analytics cookies)
Χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας για τη συλλογή
συνολικών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των χρηστών που εκτελούνται
στην Ιστοσελίδα, συλλέγονται ανώνυμα και μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Μας βοηθούν
στο να καταλάβουμε την αγοραστική συμπεριφορά των χρηστών της Ιστοσελίδας, έτσι
ώστε να βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα και η διαδικασία αγοράς να γίνεται πιο εύκολη και
ευχάριστη για εσάς.

15.2.4. COOKIES AΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Τα cookies αυτά θα σας επιτρέψουν να μας προτείνετε σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης,
καθώς και να μιλήσετε με αντιπροσώπους μας. Επίσης, μπορείτε να συμβουλεύετε άλλους
πιθανούς αγοραστές των προϊόντων μας, μέσω της αξιολόγησης των προϊόντων και
υπηρεσιών μας.

15.2.5. COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ
Τα cookies αυτά στοχεύουν στη δημιουργία προφίλ χρηστών, αποθηκεύουν τις
αγοραστικές σας προτιμήσεις και τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα προϊόντα μας. Τα
cookies αυτά μας επιτρέπουν να μοιραζόμαστε τις προτιμήσεις σας με τους διαφημιστές
μας. Χρησιμοποιούνται για την αποστολή μηνυμάτων διαφημίσεων σύμφωνα με τις
προτιμήσεις του χρήστη κατά τη διάρκεια πλοήγησης, έτσι, εάν επισκέπτεστε π.χ. την
ιστοσελίδα της Google, η διαφήμιση που θα βλέπετε θα είναι πιο σχετική με τις
προτιμήσεις σας.

15.3 Αν δεν επιθυμείτε τα cookies.
Αναφορικά με τα μη τεχνικά απαραίτητα cookies, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
• Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε ή να
αποτρέψετε να αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή στη φορητή συσκευή
σας, χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Το τμήμα «βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής
σας θα σας παράσχει πληροφορίες για το πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις
των cookies σας.
• Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies σε σχέση με την Ιστοσελίδα ακολουθώντας τον
σύνδεσμο (link) με τον τίτλο “Cookies” στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας.

 

16. Παρακολούθηση πληροφοριών μέσω web beacons ή pixel tags.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε web beacons ή pixel tags για την παρακολούθηση
πληροφοριών και συγκεκριμένα για την καταγραφή των χρηστών μας και τη
συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά των
χρηστών της Ιστοσελίδας, μοτίβα της κυκλοφορίας και επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας,
στατιστικές χρήσης αυτής κ.λπ. Στη συνέχεια και εφόσον έχουμε λάβει την συγκατάθεσή
σας κατά τα ανωτέρω, μπορούμε να παρέχουμε τα στοιχεία αυτά σε διαφημιστές και
άλλους συνεργάτες, για την βελτίωση των Υπηρεσιών μας ή για την παροχή άλλων
παράπλευρων υπηρεσιών. Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να συνδεθεί με την
ταυτότητα ή άλλα Προσωπικά Δεδομένα των μεμονωμένων χρηστών. Δεδομένου ότι τα
web beacons λειτουργούν όπως οποιαδήποτε άλλο αίτημα για περιεχόμενο στην
Ιστοσελίδα, μπορείτε να τα κάνετε αναποτελεσματικά είτε με το να αποσυρθείτε από τα
cookies ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies στον browser σας. Για δικούς μας επίσης
ερευνητικούς/στατιστικούς σκοπούς μπορεί να συνδέσουμε την παρακολούθηση
πληροφοριών μέσω των web beacons με Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται
οικειοθελώς από τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Όταν μια τέτοια σύνδεση γίνεται, το
σύνολο των πληροφοριών που συνδέονται αντιμετωπίζεται ως Προσωπικά Δεδομένα, τα
οποία ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν και αποκαλυφθούν σύμφωνα με
την παρούσα Πολιτική.

Επιδότηση σπουδών τομέα Διοίκησης & Οικονομίας

Γίνε στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας. Κράτησε τη θέση σου μέχρι τις 30 Αυγούστου, με επιδότηση διδάκτρων 1200€

περισσότερα

Γιατί να σπουδάσω τουριστικά επαγγέλματα;

Γιατί τα τουριστικά επαγγέλματα είναι από τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να κάνεις για το μέλλον σου; Σου δίνουμε 10 λόγους!

περισσότερα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα τμήματα Τυροκομίας GRANT

Την εξεταστική περίοδο του Εαρινού εξαμήνου 2019 ολοκλήρωσαν οι απόφοιτοι του τμήματος Τυροκομίας

περισσότερα